Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van DVN Winkel. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website en alle verkoopovereenkomsten die via de Website tussen DVN Winkel en haar klanten tot stand komen.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Account:
het door de Koper aangemaakte klantaccount met behulp waarvan Koper Producten op de Website kan kopen;

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar zijn gemaakt;

DVN Winkel:
Mediq Nederland B.V., gevestigd te (3454PV) De Meern aan de Rijnzathe 10 en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder nummer 62677926;

Koper:
de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en via de Website Producten bestelt;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Koper en DVN Winkel op grond waarvan Koper Producten van DVN Winkel koopt en DVN Winkel deze Producten aan Koper levert;

Producten:
de door DVN op de Website aangeboden producten;

Website:
de website waarop DVN Winkel de Producten aanbiedt, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de website www.dvnwinkel.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, alle aanbiedingen van DVN Winkel en alle Overeenkomsten waarbij DVN Winkel partij is. Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging, bijvoorbeeld door middel van daartoe op de Website beschikbaar gestelde faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen DVN Winkel en Koper, wordt Koper geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DVN Winkel zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle door DVN Winkel gedane aanbiedingen, prijsopgaven, mededelingen betreffende hoedanigheden en levertijden van de Producten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten.
 2. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat DVN Winkel de bestelling van de Koper heeft bevestigd. De bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website of e-mail) of, indien overeengekomen, schriftelijk plaats vinden.

Artikel 4 – Tarieven, declaraties en betaling

 1. Koper betaalt voor de Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 2. De betaling vindt plaats door:
         - Overmaking van het bedrag door Koper via iDEAL, internetbankieren of een overschrijvingskaart.
         - Door rechtstreekse declaratie door DVN Winkel van de vergoeding bij de verzekeringsmaatschappij van Koper.
 3. Indien de Koper gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de Producten door DVN Winkel te laten declareren bij zijn verzekeringsmaatschappij, dient de Koper DVN Winkel te voorzien van alle relevante en correcte verzekeringsgegevens. Koper dient daartoe het hiervoor bestemde machtigingsformulier op de Website volledig in te vullen.
 4. Indien Koper gebruik maakt van het Puntenplein van DVN, kan Koper Producten eveneens betalen door gebruik te maken van de gespaarde producten. Op het sparen en het gebruik van de punten van het Puntenplein zijn de voorwaarden van het Puntenplein van toepassing.
 5. Indien een Product niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de Koper, dient Koper zorg te dragen voor de (bij)betaling door overmaking van het bedrag via iDEAL, internetbankieren of een overschrijvingskaart.
 6. Koper dient de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn van veertien dagen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft DVN Winkel het recht, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, de vertragingsrente (ter hoogte van 1% per maand) in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het volledig verschuldigde bedrag door DVN Winkel is ontvangen.
 7. Indien Koper na ontvangst van een aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente, te voldoen, kan DVN Winkel de vordering ter incasso uit handen geven. Koper is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd euro).

Artikel 5 – Levering en garanties

 1. DVN Winkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van de Producten. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan DVN Winkel kenbaar heeft gemaakt.
 2. DVN Winkel zal haar best doen om de Producten die op een werkdag vóór 15.00 uur op de Website zijn besteld, binnen één werkdag op het door de Klant opgegeven adres (binnen Nederland) te bezorgen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een werkdag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan Koper bij DVN Winkel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het eigendom van het Product gaat over op de Koper zodra DVN Winkel de betaling voor het Product heeft ontvangen.
 4. Mocht een Product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden of niet overeenkomen met hetgeen Koper heeft besteld, kan Koper contact opnemen met de klantenservice van DVN Winkel om te bekijken of het Product aan DVN Winkel geretourneerd kan worden. Alle retourzendingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het Product door Koper, door DVN Winkel zijn ontvangen. Producten worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat. Naar keuze van DVN Winkel zal DVN Winkel:
  - een vervangend Product leveren
  - de koopprijs uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het Product terugbetalen, dit laatste uitsluitend indien Koper reeds voor het Product heeft betaald.
 5. DVN Winkel staat er niet voor in dat de Producten gebruikt kunnen worden voor het doel dat Koper voor ogen heeft. Bij twijfel over de juistheid, geschiktheid, volledigheid en de werking van het Product en voor vragen rondom het gebruik van het Product, dient Koper contact op te nemen met zijn zorgverlener.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Onverminderd artikel 5 lid 4, heeft Koper bij de aankoop van de Producten gedurende 14 dagen het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens Koper.
 2. Tijdens deze termijn dient Koper zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient Koper het retour op de Website aan te melden en zal hij vervolgens het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DVN Winkel retourneren, conform de door DVN Winkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien Koper reeds voor het Product heeft betaald zal DVN Winkel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het Product door DVN Winkel, terugbetalen.
 4. Koper komt geen herroepingsrecht toe indien de producten duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, zal DVN Winkel dit tijdig voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan koper melden.

Artikel 7 – Privacy

 1. Om de Producten te kunnen leveren en te kunnen declareren bij de verzekeringsmaatschappij dient DVN Winkel persoonsgegevens te verzamelen. DVN Winkel draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de  opgenomen Privacy Verklaring van DVN Winkel, welke eveneens hier toegankelijk is, en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

Artikel 8 – Verplichtingen Koper

 1. Koper garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan DVN Winkel dienen te worden verstrekt (waaronder mede doch niet beperkt tot de gegevens met betrekking tot de zorgaanbieders, verzekeringsmaatschappij, Diabetesbehandeling en adresgegevens) volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Producten uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 2. Teneinde Producten via de Website te kunnen bestellen dient Koper een Account aan te maken. Het Account is bereikbaar door gebruik van een inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en Koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van deze gegevens en het Account.
 3. Koper is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Account en vrijwaart DVN Winkel volledig voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van het Account. DVN Winkel is gerechtigd de inlognaam en wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van schade.

Artikel 9 – Website

 1. DVN Winkel heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Sommige onderdelen van de Website zijn echter afkomstig van derden (andere Kopers en eventuele licentiegevers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. DVN Winkel draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.
 2. DVN Winkel is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Koper op schadevergoeding jegens DVN Winkel ontstaat.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van DVN Winkel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van DVN Winkel aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 2. DVN Winkel is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op de (rechts)verhouding tussen DVN Winkel en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien DVN Winkel zich jegens Koper schriftelijk op de in artikel 11.1 opgenomen forumkeuze beroept, kan Koper kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Koper dient deze keuze binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling aan DVN Winkel bekend maken.