Privacy verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van DVN Winkel. Hierin wordt uiteengezet hoe DVN Winkel omgaat met persoonsgegevens die via de Website worden verkregen. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

DVN Winkel respecteert en beschermt de privacy van alle Kopers van de Website. DVN Winkel spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Verklaring zijn omschreven.

Artikel 1 - Doeleinden

 1. Om Producten te kunnen bestellen dient Koper een aantal persoonsgegevens in te vullen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, adresgegevens, BSN nummers, verzekeringsnummer, telefoonnummer en e-mail adres. DVN Winkel gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 • het leveren en declareren van de Producten;
 • het verstrekken van informatie over diensten en producten van DVN Winkel aan koper;
 • het verstrekken van de gegevens aan de verzekeringsmaatschappij en/of de zorgverlener van Koper.
 • het op verzoek van Koper verstrekken van gegevens aan Diabetesvereniging Nederland ten behoeve van het sparen van punten in het Puntenplein;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Artikel 2 - Algemene informatie

 1. Voor DVN Winkel is het interessant te weten of de Website vaak bezocht wordt en welke Producten het meest gewild zijn. Hiervoor zal DVN Winkel bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een Koper een website gebruikt). Met deze informatie kan DVN Winkel haar Website, producten en diensten afstemmen op de wensen van de klanten.
 2. Om het recht van privacy van Koper te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie Koper te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Koper heeft de mogelijkheid zijn browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal zijn gebruik van de Website negatief beïnvloedt kunnen worden.

Artikel 3 - Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens

 1. Koper mag de gegevens die DVN Winkel over hem heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. Hij heeft het recht DVN Winkel te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.
 2. DVN Winkel zal binnen 4 (vier) weken op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing Koper informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de Website wordt beperkt of verhinderd.  

Artikel 4 - Beveiliging

 1. DVN Winkel spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. DVN Winkel treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 5 - Hyperlinks

 1. Voor het gemak van haar Kopers heeft DVN Winkel op haar Website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Op deze websites is de privacy statement van deze derden van toepassing. DVN Winkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.

Artikel 6 - Wijziging privacy policy

 1. Deze Privacy Verklaring kan door DVN Winkel worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de Website en/of per e-mail bekend gemaakt.

Artikel 7 - Vragen en verzoeken

 1. Voor vragen of verzoeken over het privacy-beleid van DVN Winkel kunt u contact opnemen met de klantenservice.